Bijzondere diensten

Bid- en dankdag Op bid- en dankdag is er ’s middags (14.30 uur) een dienst die in het bijzonder gericht is op de kinderen. Tijdens deze dienst is er crèche. De avonddienst op bid- en dankdagen is een gezamenlijke dienst met de wijkgemeente Maranatha. Deze wordt gehouden in de Nieuwe Kerk. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken, waarvoor met name ook de studenten die deze diensten bijwonen uitgenodigd worden.

Trouwdiensten Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk richt het bruidspaar zich tot de wijkpredikant en het kerkelijk bureau (015)257 02 98 dat de reservering van de kerk, de organist en de aanschaf van de trouwbijbel verzorgt.

Rouwdiensten In geval van een overlijden is het mogelijk een dienst te houden in een van de kerken van de Protestantse gemeente Delft. Men dient dan contact op te nemen met het kerkelijk bureau (015)257 02 98.

Openbare belijdenis van het geloof Ieder jaar is er vlak vóór of na Pasen een dienst waarin de openbare belijdenis van het geloof plaatsvindt. Jongeren (en soms ook een oudere) belijden voor Gods aangezicht en ten overstaan van de gemeente dat zij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en beloven Hem dat zij Hem zullen navolgen en zich – waar mogelijk – zullen inzetten voor Zijn gemeente.

Zij die belijdenis van het geloof willen doen en daarmee toegang krijgen tot het Heilig Avondmaal, volgen gedurende een winterseizoen de belijdeniscatechese.

Diensten met verstandelijk gehandicapten

Een enkele keer wordt een aangepaste middagdienst gehouden met verstandelijk gehandicapten. Deze dienst is aangepast op de verstandelijk gehandicapte broeders en zusters, die bij ons te gast zijn.

Diensten voor doven en slechthorenden

Met enige regelmaat wordt een dienst gehouden waarin ook doven en slechthorenden zijn uitgenodigd. De dienst verloopt volgens de ons gewone liturgie. De predikant gebruikt gebarentaal en een beamer ondersteunt bij de liederen.