Diaconaat

De gemeente is de gemeenschap van Hem Die naar Zijn woord niet kwam om gediend te worden maar om te dienen. Ze wordt geroepen oog en hart te hebben voor de naaste die hulp nodig heeft en die met Woord en daad bij te staan en te bemoedigen. Ze weerspiegelt in dienstbetoon de stijl van Hem die Knecht was en ons in de dienst aan de naaste is voorgegaan. Bovendien worden daarin de vruchten van de Geest zichtbaar. ‘Barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’ zijn de kernwoorden voor het dienstbetoon van de gemeente dat zich – ter plaatse en wereldwijd - richt op hen die geen helper hebben.

De dienst aan de naaste wordt zichtbaar in het werk en de betrokkenheid van gemeenteleden, van de wijkdiaconie en van het College van Diakenen (voor zover het om activiteiten en ontwikkelingen gaat die de wijk te boven gaan). Naast een aantal zichtbare taken die de wijkdiaconie vervult in de eredienst zoals het collecteren en de tafeldienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal, vervult ze ook een aantal minder zichtbare taken. Diakenen zijn vaak eerste aanspreekpunt bij praktische en financiële vragen, ze organiseren en/of verlenen hulp of verwijzen door en zijn actief betrokken bij de dienst aan ouderen in de wijkgemeente.

Diakenen participeren in (interkerkelijke) samenwerkingsverbanden zoals het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB), de Voedselbank, het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), missionaire projecten en ze zijn betrokken bij diaconale projecten elders in de wereld: een kledingactie (Oekraïne) en een project om de jeugd perspectief te bieden (Burundi). Diakenen participeren in de pastorale wijkteams van de gemeente.

Contact

Wilt u contact met de wijkdiaconie? Dat kan op verschillende manieren: via de diaken in uw pastorale wijkteam (zie ledensite) of per email: diaconie@mattheus-delft.nl


Giften

Wilt u een gift overmaken voor het werk van de wijkdiaconie, dan kan dat op rekeningnummer :

NL40 RABO 0373 7366 49 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft Inzake wijkgemeente Mattheus.

U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de wijkdiaconie (zie ledensite).