Centrale diaconie

Centrale diaconie

Elke wijkgemeente heeft een aantal diakenen. Samen met de ouderlingen en de predikant vormen zij de kerkenraad van een wijkgemeente. De diakenen in de kerkelijke gemeente zijn geroepen om het omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente, te stimuleren.

De diakenen binnen de wijkgemeente vormen de wijkdiaconie. De PKN (Protestantse Kerk Nederland) wijkdiaconieën in Delft zijn vertegenwoordigd in een overkoepelend orgaan; de Centrale Diaconie. In onderling overleg wordt er gezorgd voor een goed diaconaal beheer van de financiële middelen en de diaconale goederen. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goed diaconaal beleid, het verantwoord besteden van het geld, het voorlichten van de wijkgemeenten, het toerusten van gemeenteleden en het instellen en ondersteunen van diverse diaconale werkgroepen.

De Centrale Diaconie, de wijkdiaconieën, de diverse werkgroepen en de vrijwilligers worden professioneel ondersteund door het Diaconaal Centrum.

Op de site van de Protestantse Gemeente Delft is meer te vinden over de verschillende (interkerkelijke) projecten en initiatieven vanuit de Centrale diaconie: ​http://www.pgdelft.nl/diaconie/item28

Daarnaast worden tevens de onderstaande activiteiten gesteund:

- Johanniter Hulpgroep Delft De Johanniter Hulpgroep Delft is een project van de gezamenlijke diaconieën, bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan praktische hulp in huis en/of aan contact. Het kan om eenmalige hulp of contact gaan, maar ook voor kortere of langere tijd. Vrijwilligers helpen graag: met u wandelen of boodschappen doen, u voorlezen, u begeleiden naar de dokter, polikliniek of bibliotheek, of met allerlei klusjes in huis of tuin te doen. Vrijwilig(st)ers zijn altijd welkom. Contactpersoon: dhr. Peter Beuman (015) 212 26 42 of (015) 212 07 38; e-mailadres: peterbeuman@live.nl

- Werkgroep Ouderen

De Werkgroep Ouderen ondersteunt het Samenwerkingsverband Invaliden Vakantieweken (SIV) in Den Haag, maar werft ook gasten en vrijwilligers voor andere organisaties. De werkgroep functioneert tevens als een soort ‘denktank’ met betrekking tot activiteiten voor ouderen. Dat gebeurt ook op verzoek van personen of groepen buiten de werkgroep. Door de werkgroep vergaarde kennis wordt ook ten dienst gesteld aan anderen.

- Commissie Kerstattenties

Er is een Commissie Kerstattenties die zich jaarlijks bezighoudt met de voorbereiding van de kerstattentie die de ouderen van de PKN wijkgemeenten ontvangen.

- Werkgroep Bejaardendagtochten

De Werkgroep Bejaardendagtochten is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de jaarlijkse dagtocht voor de ouderen van de PKN wijkgemeenten.

- Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is een diaconaal adviesorgaan (niet uitvoerend) van de Raad van Kerken in Delft. Het IDB onderzoekt stedelijk welke initiatieven nodig (of juist niet meer nodig) zijn op het gebied van de bestrijding van armoede. Meer informatie is te vinden op: http://www.raadvankerkendelft.nl/activiteiten/intro/interkerkelijk-diaconaal-beraad/