Interkerkelijk diaconaat

Interkerkelijke initiatieven

Er zijn een aantal interkerkelijke diaconale initiatieven waarbij de Centrale Diaconie betrokken is. Het gaat in dit verband om het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), de Voedselbank, de Nonfoodbank en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad IDB).

- Interkerkelijk Sociaal Fonds

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is opgericht om financiële steun te verlenen aan in Delft wonende mensen, die in grote geldnood verkeren en niet (meer) voldoende (of tijdig) geholpen kunnen worden door uitkeringsinstanties of door fondsen. Als het om gemeenteleden van de eigen kerkelijke wijkgemeenten gaat, kunnen ze terecht bij hun wijkdiaconieën. Andere mensen in een noodsituatie kunnen terecht bij het ISF. Het fonds is een samenwerkingsverband van bijna alle kerken en geloofsgemeenschappen in Delft.

Contact: info@isfdelft.nl

- Voedselbank en NonfoodbankDe Voedselbank verstrekt voedselpakketten aan mensen die, door wat voor omstandigheid dan ook, niet in staat zijn (geheel) in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Naast de Voedselbank is er de Nonfoodbank, een project voor hergebruik van meubelen en witgoed. Het principe komt overeen met dat van de Voedselbank. De spullen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor ex-daklozen, ex-gedetineerden en voor mensen die te weinig geld hebben om nieuwe meuibels en dergelijke aan te schaffen. Heeft u spullen over? Stuur een e-mail en bied ze aan.

Contact: nonfoodbankdelft@hetnet.nl

- Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is een diaconaal adviesorgaan (niet uitvoerend). Het IDB onderzoekt stedelijk welke initiatieven nodig (of juist niet meer nodig) zijn op het gebied van de bestrijding van armoede.