Programma

Jaarthema 2011-2012: Stad op een berg

Dit winterseizoen denken we met elkaar na over het thema ‘Stad op een berg’, over kerk zijn in de stad. Want dat zijn we: een gemeente in de stad. Dat is de plek waar God ons samen bracht, hier in deze stad, Delft. De stad van wetenschap en techniek, van hoogopgeleiden en laaggeschoolden, van mensen die hoopvol in het leven staan en mensen die weinig perspectief zien. Een stad waar Marokkanen, Turken, Somaliërs en Nederlanders dicht op elkaar wonen. Waar de torens van de Oude en Nieuwe Kerk weliswaar hoog boven de stad uit rijzen, verwijzend naar God, maar velen Hem niet kennen. Wat betekent het dat we daar kerk zijn?

We kozen ervoor bij deze gemeente te horen, hoewel we misschien in de stad zelf niet wonen. Dat geldt voor velen van ons. Die keuze kan niet zonder gevolgen blijven. Want als we geloven dat God zelf ons deze plek gaf, wat heeft Hij er dan mee voor? Wat is van Hogerhand onze roeping?

 

In zijn bergrede spreekt Jezus over zijn discipelen als het licht van de wereld. Dat zijn ze, in Hem gelovend en Hem volgend. En Jezus roept ze om hun licht te laten schijnen voor de mensen (Matth.5:13-16). En dan kiest Hij zelf voor het beeld van de stad. Kan een stad die boven op een berg ligt onzichtbaar zijn? Dat is onmogelijk. Even onmogelijk is het dat zijn volgelingen onzichtbaar zijn. Hier zet Jezus zelf ons op het spoor van onze roeping. Het zou best kunnen dat Hij hier niet zozeer doelt op de roeping van ons persoonlijk, maar op de roeping van ons samen, van de gemeente als geheel. Het beeld van de stad wijst in die richting. Om een licht te zijn, een stad op een berg, hebben we elkaar nodig.

Met het beeld van de stad houdt Jezus ons voor wat de roeping is van de gemeente, ook in onze stad. Zij zal zoals een stad op een berg zichtbaar zijn, een licht voor de mensen om haar heen. Maar hoe zijn we dat dan? Wat wordt er dan precies van ons gevraagd? Hoe zijn we zo gemeente in deze stad en ‘kerk in de buurt’ dat we een beetje in de buurt komen van wat Christus bedoelt?

 

We gaan op zoek naar antwoorden door te luisteren naar de Bijbel zelf. Het is opvallend hoe vaak daarin over de stad geschreven wordt. Van Genesis tot Openbaring. Het begint allemaal in een tuin (het paradijs, Gen.1-2), maar het eindigt in een stad (Jeruzalem, Op.21)! En daar tussendoor lezen we over dé stad, Jeruzalem, de stad van God, en over Babel, de stad van de grote tegenspeler. Ze staan tegenover elkaar. Ze staan voor twee manieren van leven en in de wereld staan. Treffend is Gods bemoeienis met steden als Ninevé (Jona) en Babel (Jeremia 29). En al even veelzeggend is Paulus’ zendingsstrategie: steeds opnieuw is hij gericht op de stad. Let op de beweging in het boek Handelingen! Het gaat van de ene stad naar die andere, van Jeruzalem naar Rome. Het is de moeite waard om met elkaar Bijbelgedeelten te gaan lezen over de stad. Dat gaan we dan ook doen de komende tijd wanneer we op zondag samenkomen. De Bijbel laat ons zien dat God hart heeft voor de stad. Het zou mooi zijn wanneer wij dat met z’n allen ook hebben en krijgen, al lezend en luisterend naar wat God zelf ons te zeggen heeft: hart voor de stad, deze stad.

 

Prediking

Op allerlei plekken en momenten bezinnen we ons de komende maanden. Zoals gezegd staan we bij het thema stil in de verkondiging. We lezen Bijbelgedeelten die over de stad gaan en vragen ons af wat we ervan leren met het oog op kerk zijn in de stad. We beginnen tijdens de startzondag bij het einde, bij Openbaring 21, bij de stad die bij God vandaan neerdaalt uit de hemel. En het is niet zomaar dat we daar beginnen. De toon is gezet.

Vervolgens lezen we Hebreeën 11, Genesis 11, Jeremia 29 en ook Genesis 18 en 19 en niet te vergeten Jozua 6 en het boekje Jona, en misschien ook nog een gedeelte uit Nehemia en Handelingen 11. In deze gedeelten gaat het over vreemdelingschap en toch gewoon maar in de stad wonen. Over de gevaren van wonen in de stad en ondertussen bidden voor de stad. Over de stad bouwen en veroveren. En dat laatste valt nog niet mee. Maar misschien is Handelingen 18:10 het laatste wel en sluiten we daarmee af (25 juni 2012): ‘…Ik heb veel volk in deze stad’, zegt Jezus tegen de stadsdominee, Paulus.

 

We lezen de gedeelten over de stad in de morgendiensten en leerdiensten waarin de wijkpredikant voorgaat.

 

Wat de overige leerdiensten betreft: gastpredikanten zal worden gevraagd om te preken over de Nederlands Geloofsbelijdenis en hierbij gebruik te maken van de handreikingen die door de HGJB worden aangereikt. Zie hiervoor Leerdienst.nu (www.hgjb.nl). Op een aansprekende manier worden deze geloofsartikelen nieuw voor het voetlicht gebracht. En dat is nodig. Want we moeten wel weten wat we geloven!

 

Gemeenteavonden

Tijdens een tweetal gemeenteavonden wordt het jaarthema verder uitgediept. Tijdens de eerste gemeenteavond (4 oktober) verzorgt drs. W. Dekker (IZB) een inleiding over kerk zijn in een door en door geseculariseerde context. Wat kenmerkt de cultuur waarin wij leven? Hoe beïnvloedt deze ons? Op welke manier zullen we kerk zijn in zo’n context? Wat is voor de kerk nu heel belangrijk? De inleider schreef onlangs een boek Marginaal  en missionair dat ons op dit punt te denken geeft. We gaan met hem en elkaar hierover in gesprek! Tijdens de 2e gemeenteavond, ergens in het voorjaar, begroeten we christenen uit andere werelddelen en culturen, neergestreken in onze stad. Hoe ervaren zij het om kerk te zijn en als christen te leven in deze westerse, geseculariseerde context? Waarin verschilt deze van ‘thuis’? Wat hebben zij ons te vragen en te zeggen? Op welke manier kunnen we elkaar helpen om een licht te zijn, stad op een berg?

 

Bijbelkringen

Zoals voorgaande jaren zal ook dit seizoen aan de bijbelkringen materiaal rond het jaarthema worden aangereikt voor een aantal kringavonden. Uitgangspunt is het boek van John Stott, De boodschap van de bergrede (uitg. Novapress 2003). Het jaarthema is ontleend aan de bergrede. Juist daarin reikt Jezus de kerk veel aan met het oog op haar roeping in deze wereld. Stott heeft het over een christelijke tegencultuur. De bergrede spoort aan tot een heel bepaalde vroomheid. Welke? Dichtbij de Bijbel zelf doet Stott ons deze vroomheid uit de doeken en op zo’n manier dat hij dichtbij ons alledaagse leven uitkomt.

Het voornemen is om een gedeelte van het boek begin 2012 aan de kringen aan te bieden. De kringen kunnen in de maanden februari en maart daarmee aan de slag en bespreken een deel van de bergrede, namelijk Mattheus 5:1-16. Kringen kunnen er uiteraard voor kiezen om dit boek in zijn geheel te gaan lezen en dus de gehele bergrede te bespreken! We ronden de bezinning in de kringen af met een leerdienst op zondag 25 maart (Nieuwe Kerk). Aansluitend is er een bespreking in groepen.

 

Studiekring

Er zal een studiekring in het leven worden geroepen die zich drie tot vier avonden buigt over het hiervoor genoemde boek van drs. W. Dekker, Marginaal en missionair. De ondertitel van dit boek luidt: een kleine theologie voor een krimpende kerk. Dit is zonder meer een spannend boek te noemen. Op een heldere, persoonlijke en ook indringende manier schrijft Dekker over de situatie in de kerk. Er is weliswaar alom sprake van een nieuw missionair verlangen, maar ook van een diepe geloofscrisis. Een kernvraag is die naar ons geloof in God. Welke God geloven wij en is dat de God zoals de bijbel over Hem spreekt? En waarom is het geloof in Hem allesbeslissend voor mens en wereld? Nadere info en mogelijkheid tot opgeven volgt.

 

Kring 25+

Het initiatief is genomen om te kijken of er behoefte is aan een kring voor jong volwassenen. We denken aan hen die de JV Hebron verlaten hebben, mogelijk hun studie afgerond, misschien nog niet getrouwd, of nog geen gezin, en toch op zoek zijn naar een plek waar ze zich samen kunnen bezinnen op de Bijbel en hun plaats als christen in deze maatschappij. Nadere informatie volgt.

 

Cursus ‘Zout’

In het voorjaar zal René Strengholt, onze missionair werker, een cursus geven. De naam van de cursus is ‘Zout’. Deze gaat in op christen zijn en getuige zijn in de dagelijkse leefomgeving. Hier wordt dus ingezoomd op het persoonlijk getuige zijn. Hoe doe je dat? Data: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari.

 

Samen in de buurt

Bezien wordt of het mogelijk is om gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen een keer samen te brengen, ergens tegen het einde van het seizoen. De vraag is dan: hoe zijn wij christen in deze omgeving?

 

Jaarthema en gezin

Een aantal weken voor de afsluiting in juni volgend jaar zal een boekje met dagboekstukjes worden uitgereikt. Op deze manier willen we het gesprek thuis over het jaarthema stimuleren.

 

Tenslotte, we bezinnen ons de komende maanden, in de wetenschap dat slechts Hij ons een licht doet zijn die het Licht zelf is. Daarom vragen wij: ‘Maakt U ons tot een zegening voor de mensen om ons heen' (OTH 322).


Ik wou dat de kerk nog een kandelaar was

die het licht van Gods heiligheid droeg.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en God om vergiffenis vroeg.

 

Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was

dat ieder de weg wees naar huis.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en het licht wierp op Golgotha’s kruis.

 

Ik wou dat de kerk weer de vissersboot was,

die de mensen zou vangen voor God.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en deed naar Gods grote gebod.

 

Ik wou dat de kerk de koningsstad was,

heel hoog op de bergen gebouwd.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en ’t Woord bracht door God haar betrouwd.

 

Ik wou dat de kerk ’t Licht der wereld nog was,

zo helder en vrolijk en blij…

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.

De kerk…?? Maar de kerk… dat zijn…wij.